Стартува втората сезона на младинското ТВ шоу „Нови херои“
Прегледано: 605 | Oбјавено на: 12.02.2021
Наскоро почнува емитувањето на втората сезона од младинското шоу „Нови херои “. Овa e телевизиска серија во која тинејџери работат во тимови и прикажуваат реални граѓански проблеми и предизвици со кои се соочуваат во својата локална средина. Младинското шоу има за цел да ја унапреди социјална кохезија и да поттикне соработка кај младите од различни етнички, културни и социјални средини.

Епизодите од втората сезона ќе се емитуваат неделно на телевизиските канали „ТВ 21“ во сабота во 15:00 часот, почнувајќи од 13 февруари и „ТВ Телма“ во 13:15 часот, почнувајќи од 14 февруари. Во 12 нови епизоди гледачите ќе може да следат 16 натпреварувачи на возраст од 14 до 18 години, кои ќе организираат локални иницијативи и акции од различен вид преку кои ќе покажат креативност, снаодливост, тимски дух, соработка, мотивираност и меѓусебно почитување. Втората сезона ќе не одведе во повеќе места во нашата држава и ќе имаме можност да слушнеме повеќе јазици и дијалекти преку натпреварувачите кои доаѓаат од Кочани, Гостивар, Скопје, Свети Николе, Тетово, Битола и Штип.


„Наскоро започнува втората сезона на Нови Херои, а ние се уште продолжуваме да го гледаме влијанието на локалните иницијативи спроведени од хероите од првата сезона. Еден месец по снимањето на епизодата во Гостивар, во која што Џан и Бојана го решаваа проблемот со уличните кучиња и нивното згрижување, општината изгради нов стационар. Во Виница, Матеј и Сара организираа акција за расчистување на патеките за планинарење и рекреативно возење на велосипеди на планината Плачковица. Оваа акција на Матеј инспирираше многу млади да се приклучат во неговата иницијатива, што резултираше со формирање на неколку неформални друштва на велосипедисти и младинска еколошка организација за заштита на животната средина во општина Виница” - вели Марко Соколовски од Проектот на УСАИД за Унапредување на социјалната кохезија, имплементиран од Потрага по заедничка основа.

https://youtu.be/-uNpi0cD79g

Емитувањето на првата сезона на „Нови херои“ заврши во јануари 2020 година. Во првите 12 епизоди, што се емитуваа на националните телевизии „Телма“ и „ТВ 21“, младите учесници поделени во 8 тимови се натпреваруваа во изнаоѓање на креативни решенија за проблеми во нивните општини. Тие преку организирање на локални иницијативи и акции ги поттикнуваа своите врсници да бидат активни и да станат пример за општествена одговорност. Во големото финале на шоуто се натпреваруваа два тима составени од четворицата најуспешните учесници во првата сезона. Членовите на победничкиот тим добија парични награди кои им овозможија продолжување на нивниот личен развој и образование во области по нивен избор.Телевизиското шоу Нови херои е дел од Проектот на УСАИД за Унапредување на социјалната кохезија имплементиран од меѓународната организација Потрага по заедничка основа. Целта на проектот е да ги унапреди односите помеѓу децата и младите од различни етнички, верски и социјални средини, со цел да се зајакне нивната соработка и заедништвото во државата.Американскиот народ преку УСАИД има инвестирано повеќе од 830 милиони долари во Северна Македонија од 1993 година досега. УСАИД е водечка меѓународна агенција за развој во светот и двигател кој води до развојни постигнувања. Работата на УСАИД ја унапредува националната безбедност и економскиот просперитет на САД, ја отсликува американската великодушност и на земјите со кои соработува им помага на патот до самостоен и стабилен развој. За повеќе информации за работата на УСАИД во Северна Македонија, посетете ја нашата веб-страница https://www.usaid.gov/north-macedonia и следете нѐ на YouTube, Твитер и Фејсбук.

Fillon sezoni i dytë i shfaqjes televizive për të rinjë “Heronjtë e Ri”

Sezoni i dytë i shfaqjes për të rinj "Heronjtë e Ri" do të fillojë së shpejti. Një serial televiziv në të cilën adoleshentët e përditshëm punojnë në ekipe dhe garojnë në zgjidhjen e problemeve dhe sfidave të vërteta qytetare me të cilat përballen në mjedisin e tyre lokal. Qëllimi kryesor i shfaqjes rinore është të promovojë kohezionin shoqëror dhe të inkurajojë bashkëpunimin ndërmjet të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike.


Episodet e sezonit të dytë do të transmetohen çdo javë në kanalet televizive "TV 21" të Shtunën në ora 15:00, duke filluar nga 13 Shkurt dhe "TV Telma" në ora 13:15, duke filluar nga 14 Shkurti. Në 12 episode të reja, shikuesit do të jenë në gjendje të shikojnë 16 garues të moshës 14 deri 18 vjeç, të cilët do të organizojnë iniciativa lokale dhe aktivitete të llojeve të ndryshme përmes të cilave ata do të tregojnë kreativitet, shkathtësi, frymë ekipore, bashkëpunim, motivim dhe respekt të ndërsjellë. Sezoni i dytë do të na dërgojë në më shumë vende në vendin tonë dhe do të kemi mundësi të dëgjojmë më shumë gjuhë dhe dialekte përmes garuesve që vijnë nga Koçani, Gostivari, Shkupi, Sveti Nikole, Tetova, Manastiri dhe Shtipi.


“Sezoni i dytë i Heronjve të Ri fillon së shpejti, por ndikimi i iniciativave lokale të organizuara nga të rinjtë në sezonin e parë është akoma në rritje. Një muaj pas xhirimeve të episodit në Gostivar, ku Xhan dhe Bojana adresuan problemin e qenve endacak dhe kujdesin e tyre, komuna ndërtoi një Stacionar. Në Vinicë, Matej dhe Sara organizuan një aksion për pastrimin e shtigjeve të alpinizmit dhe shtigjeve të çiklizmit rekreativ në malin Plaçkovica. Matej me sfidën e tij në shfaqje frymëzoi shumë të rinj që u bashkuan me të në misionin e tij dhe kështu formuan disa shoqata joformale të çiklistëve, si dhe një organizatë mjedisore për të rinj me qëllim mbrojtjen e mjedisit në komunën e Vinicës,” thotë Marko Sokollovski i Projektit të USAID-it për Avancimin e Kohezionit Social, i zbatuar nga organizata Kërkim për Bazë të Përbashkët (Search for Common Ground).

https://youtu.be/-uNpi0cD79g

Sezoni i parë i “Heronjve të Ri” përfundoi me transmetim në janar të vitit 2020. Gjatë 12 episodeve, të cilat u transmetuan në televizionet kombëtare “TV Тelma” dhe “TV 21”, fëmijët e rinj të ndarë në 8 ekipe garuan për gjetjen e zgjidhjeve kreative të problemeve në komunat e tyre përkatëse. Të rinjtë, nëpërmjet organizimit të iniciativave dhe aktiviteteve lokale, i nxisin bashkëmoshatarët e tyre që të jenë aktiv dhe të jenë shembull i punës ekipore, transparencës, respektit të ndërsjellë dhe përgjegjësisë shoqërore. Në finalen e madhe të shfaqjes, garuan dy ekipe të përbëra nga katër pjesëmarrësit më të suksesshëm në sezonin e parë. Anëtarët e ekipit fitues morën çmime në të holla që u mundësuan atyre të vazhdojnë zhvillimin dhe arsimimin e tyre personal në fushat e zgjedhura prej tyre.


Shfaqja televizive është pjesë e projektit të USAID "Avancimi i Kohezionit Social" e zbatuar nga organizata ndërkombëtare Search for Common Ground. Qëllimi i projektit është të përmirësojë marrëdhëniet ndërmjet fëmijëve dhe të rinjve me prejardhje të ndryshme etnike, fetare dhe sociale, në mënyrë që të forcojë bashkëpunimin dhe unitetin e tyre në vend.

SHËNIM PËR REDAKTORËT

Populli Amerikan, përmes USAID, ka investuar më shumë se 830 milion dollarë në Maqedoni të Veriut që nga viti 1993e deri më tani. USAID është agjencia më e rëndësishme ndërkombëtare e zhvillimit në botë dhe një shtytës që sjellë rezultate të zhvillimit. Puna e USAID kontribuon në sigurinë kombëtare dhe prosperitetin ekonomik të Shteteve të Bashkuara, demonstron bujarinë amerikane dhe ndihmon vendet me të cilat bashkëpunon në rrugën e saj drejt zhvillimit të pavarur dhe të qëndrueshëm. Për më shumë informacion mbi punën e USAID në Maqedoninë e Veriut, vizitoni faqen tonë të internetit https://www.usaid.gov/north-macedonia dhe na ndiqni në YouTube, Twitter dhe Facebook.
Оставете го вашето релаксирано мислење:


Најчитани
Најнови

Facebook
Reccomendations